Malacky.sk: Občan

Dnes je 23.05.2015. Čas načítania stránky: 09:13:27. Meniny má Želmíra.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 261 položiek

V inzercii sa nachádza 14 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2291 užívateľov
Počet tém vo fóre: 23
Počet príspevkov vo fóre: 274
Naposledy pridané <
Téma vo fóre:
co dychame....
Pridaná: 21.05.2015
Pridal: smetiar
Kalendár podujatí <
Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Klientske centrum

Klientske centrumKlientske centrum MsÚ v Malackách bolo zriadené v roku 2004 s cieľom uľahčiť klientom vybavovanie, poskytnúť im základný informačný a poradenský servis a vybaviť čo najviac ich potrieb bez nutnosti okamžitej návštevy oddelení mestského úradu. Tie sa venujú následnému vybavovaniu súvisiacej agendy.


Úradné hodiny klientskej kancelárie:

Pondelok: 8.00 - 15.30
Utorok:     8.00 - 15.30
Streda:     8.00 - 17.00
Štvrtok:    8.00 - 15.30
Piatok:     8.00 - 13.00

Adresa:
Mestský úrad v Malackách (prízemie)
Radlinského 1
901 01 Malacky
tel.: 034/79 66 100

Toto oddelenie zodpovedá a zabezpečuje najmä:
1. Matrika a občianske obrady
- komplexnú agendu a úlohy preneseného výkonu št. správy v oblasti vedenia matriky,
- osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
- externú spoluprácu na vedenie kroniky mesta, jej archiváciu,
- vedenie pamätnej knihy mesta,
- občianske obrady, zápisy do pamätných kníh .

2. Evidencia a register obyvateľstva
- komplexnú agendu preneseného výkonu št. správy registra a evidencie obyvateľov mesta.

3. Podateľňa a recepcia
- podateľňu a výpravňu všetkých písomností,
- informačné služby prostredníctvom recepcie a uzamykanie a kódovanie AB MsÚ,
- prenájom a poskytovanie zasadacích priestorov iným organizáciám,

4. Pokladňa a poplatky
- evidencia a vydávanie rozhodnutí na udelenie individuálnych licencií na výherné hracie
automaty a herne,
- vedenie pokladne a evidenciu pokladničných operácií,
- vyberania miestnych daní a poplatkov.

5. Životné prostredie a služby
- výdaj rybárskych lístkov,
- agendu o hrobových miestach a službách v dome smútku,
- veľkoobjemový zber odpadu.

6. Sociálna pomoc a služby
- komplexná agenda v oblasti sociálnej pomoci a služieb,
- evidenciu a vydávanie rozhodnutí o poskytnutí jednorazových dávok a príspevkov sociálne
odkázaným obyvateľom mesta, dotácií združeniam a nadáciám v meste,
- úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti sociálnej pomoci a služieb.

7. Súčinnosť a spolupráca
- s orgánmi príslušnej štátnej správy, zdravotníckymi zariadeniami, záujmovými združeniami
a inými organizáciami v oblasti sociálnej starostlivosti,
- s ostatnými oddeleniami MsÚ, mestskými organizáciami a ďalšími organizáciami pri
zabezpečovaní a organizovaní spoločensko kultúrnych akcií v meste.

Pracovisko klientskeho centra MsÚ
Služby pracovísk klientskeho centra
Recepcia
Poskytovanie informácií

Zabezpečenie telefonického kontaktu klientov s pracovníkmi MsÚ

Vybavovanie žiadostí o prenájom zasadacích priestorov a elektronického zariadenia úradu

Zabezpečenie prístupu do zasadacích priestorov na základe vybavenej žiadosti
Podateľňa
Poskytovanie informácií o prijímaní pošty, písomností, inzercie, príspevkov a oznamov do mestských médií

Oznamovanie a doručovanie úradných zásielok pre obyvateľov s trvalým pobytom v Malackách

Príjem elektronickej pošty

Príjem sťažností, petícií a iných podaní

Príjem príspevkov do mestských médií

Príjem inzercie do mestských médií, skenovanie fotografií

Príjem oznamov na vyhlásenie v mestskom rozhlase
Pokladňa
Príjem platieb

Príjem správnych poplatkov

Platby klientom

Predaj vybraných reklamných predmetov (kalendár a kniha)
Matrika
Informácie k matričným udalostiam

Vydávanie matričných dokladov

Použitie matričného dokladu v cudzine

Zmeny v matričných zápisoch

Uzatvorenie manželstva


Úmrtie a zápis do matriky

Určenie otcovstva

Vítanie detí do života

Zápis do osobitnej matriky a jeho vybavenie

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie listín

Výpis alebo odpis z registra trestov
Občianske obrady
Vítanie detí do života

Občianske sobáše

Životné jubileá

Výročia svadby

Slávnostné prijatia v obradnej sieni

Občianske pohreby
Evidencia obyvateľov
Poskytovanie informácií o hlásení pobytu občanov

Prihlásenie na trvalý/prechodný pobyt

Zrušenie trvalého pobytu na základe žiadosti

Potvrdenie o trvalom pobyte
Sociálna pomoc

Informácie a poradenstvo v sociálnej oblasti

Pomoc v sociálnej a hmotnej núdzi

Dotácie pre organizácie a občianske združenia

Sociálne služby

Životné prostredie
Informácie o hrobových miestach, pohrebiskách a z oblasti životného prostredia

Hrobové miesta

Nádoby na odpad (aj separovaný)

Rybárske lístky

Vrecká na psie exkrementy

Vrecia na tuhý komunálny odpad

Prevzatie psa z karanténnej stanice

Evidencia včelstva

Vstup na územie Vojenského obvodu Záhorie
Miestne dane
Informácie o miestnych daniach

Licencie na hracie automaty

Registrácia psa / registračné známky

Poplatky za komunálny odpadCreated by OXIDE, s.r.o.