Malacky.sk: Občan

Dnes je 16.08.2017. Čas načítania stránky: 23:45:22. Meniny má Leonard.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 292 položiek

V inzercii sa nachádza 63 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2440 užívateľov
Počet tém vo fóre: 42
Počet príspevkov vo fóre: 313
Naposledy pridané <
Kalendár podujatí <
Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Klientske centrum

Klientske centrumKlientske centrum MsÚ v Malackách bolo zriadené v roku 2004 s cieľom uľahčiť klientom vybavovanie, poskytnúť im základný informačný a poradenský servis a vybaviť čo najviac ich potrieb bez nutnosti okamžitej návštevy oddelení mestského úradu. Tie sa venujú následnému vybavovaniu súvisiacej agendy.


Úradné hodiny klientskeho centra:

Pondelok: 8.00 - 15.30
Utorok:     8.00 - 15.30
Streda:     8.00 - 17.00
Štvrtok:    8.00 - 15.30
Piatok:     8.00 - 13.00


Adresa:

Mestský úrad v Malackách (prízemie)
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

tel.: 034/79 66 100

Klientske centrum zabezpečuje:

Podateľňa a recepcia
•    podateľňa všetkých písomností
•    doručovanie úradných zásielok prostredníctvom Verejnej vyhlášky
•    príjem a evidencia občianskej inzercie a oznamov na zverejnenie pre ÚKaVV
•    informačné služby prostredníctvom recepcie, uzamykanie a kódovanie AB MsÚ
•    prenájom a poskytovanie zasadacích priestorov mestského úradu iným organizáciám

Evidencia obyvateľov
•    komplexná agenda preneseného výkonu štátnej správy registra a evidencie obyvateľov mesta
•    zrušenie trvalého pobytu prostredníctvom Verejnej vyhlášky

Matrika a občianske obrady
•    komplexná agenda a úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vedenia matriky
•    zápisy do matričných kníh a ich vedenie
•    osvedčovanie listín a podpisov na listinách
•    externé vedenie kroniky mesta
•    prevzatie kroniky mesta a jej archivácia
•    externé vedenie pamätnej knihy mesta – kniha obradov, externé vedenie pamätnej knihy mesta – kniha kultúrno-
      spoločenských udalostí mesta
•    občianske obrady, zápisy do pamätných kníh

Pokladňa 
•    vedenie pokladne, spracovanie a evidencia pokladničných operácií
•    príjmové a výdavkové pokladničné finančné operácie
•    styk s bankovými inštitúciami
•    evidencia a vydávanie rozhodnutí na udelenie individuálnych licencií na výherné hracie automaty
•    evidencia a vydávanie súhlasov na prevádzkovanie videohier
•    vyberania miestnych daní a poplatkov

Životné prostredie a služby
•    vedenie agendy v oblasti pohrebníctva
•    evidencia o prenájme hrobových miest 
•    zmluvy na prenájom hrobových miest, úhrady za prenájom za hrobové miesto,
      zmeny nájomcu na hrobové miesto
•    veľkoobjemový zber odpadu - výdaj protokolov
•    výdaj a evidencia vrecúšok na zber psích exkrementov
•    predaj vriec na tuhý komunálny odpad
•    evidencia a predaj rybárskych lístkov

Sociálna pomoc a služby
•    informácie a poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb
•    evidencia a vydávanie rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej dávky pre občanov v hmotnej núdzi
•    výkon inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie dávky v hmotnej núdzi
•    výkon inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie prídavku na dieťa
•    úlohy v oblasti sociálnej pomoci, sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
   
Súčinnosť a spolupráca
•    súčinnosť s orgánmi štátnej správy, PZ, súdmi, exekučnými úradmi, poisťovňami a pod.
•    spolupráca s VÚC, so školami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnych služieb, s občianskymi združeniami
      a organizáciami
•    spolupráca s ostatnými oddeleniami MsÚ, mestskými organizáciami a ďalšími organizáciami resp. inštitúciami
•    súčinnosť a spoluprácu pri príprave (spracovaní) a realizácii projektov pre sociálnu oblasť v rámci sociálnej práce, 
      sociálnej pomoci a sociálnych služieb

Dotačná a grantová politika
•    informácie k podaniu žiadosti o dotáciu pre organizácie, občianske združenia a iné neziskové organizácie 
•    podanie žiadosti o dotáciu pre organizácie, občianske združenia a iné neziskové organizácie  
•    proces posudzovania a evidencia žiadostí o dotácie pre organizácie, občianske združenia a iné neziskové organizácie  
      v súčinnosti s príslušnou komisiou podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o dotačnej a grantovej politike
      mesta 
•    zúčtovanie dotácií pre organizácie, občianske združenia a iné neziskové organizácie na základe zmluvy
      o poskytnutí dotácie

Miestne dane
•    informácie o miestnych daniach
•    vydanie tlačiva - Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
      nevýherné hracie prístroje 
•    vydanie tlačiva na komunálny odpad
•    vydanie známky na psa
•    vydanie nálepky na nádobu na komunálny odpad
Created by OXIDE, s.r.o.