Malacky.sk: Občan

Dnes je 22.03.2018. Čas načítania stránky: 07:10:47. Meniny má Beňadik.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 293 položiek

V inzercii sa nachádza 12 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2465 užívateľov
Počet tém vo fóre: 45
Počet príspevkov vo fóre: 321
Naposledy pridané <
Téma vo fóre:
???????
Pridaná: 07.12.2017
Pridal: smetiar
Kalendár podujatí <
Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Klientske centrum

Klientske centrum

 

Klientske centrum MsÚ v Malackách bolo zriadené v roku 2004 s cieľom uľahčiť klientom vybavovanie, poskytnúť im základný informačný a poradenský servis a vybaviť čo najviac ich potrieb bez nutnosti okamžitej návštevy oddelení mestského úradu. Tie sa venujú následnému vybavovaniu súvisiacej agendy.


Úradné hodiny klientskeho centra:

Pondelok:  8.00 - 15.30
Utorok:     8.00 - 15.30
Streda:     8.00 - 17.00
Štvrtok:    8.00 - 15.30
Piatok:      8.00 - 13.00


Adresa:

Mestský úrad v Malackách (prízemie)
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

tel.: 034/79 66 100

Klientske centrum zabezpečuje:

 Podateľňa a recepcia
•    podateľňa všetkých písomností
•    doručovanie úradných zásielok prostredníctvom Verejnej vyhlášky
•    príjem a evidencia občianskej inzercie a oznamov na zverejnenie pre ÚKaVV
•    informačné služby prostredníctvom recepcie
•    prenájom a poskytovanie zasadacích priestorov v budove na Radlinského 1

Evidencia obyvateľov
•    komplexná agenda preneseného výkonu štátnej správy registra a evidencie obyvateľov mesta
•    zrušenie trvalého pobytu prostredníctvom Verejnej vyhlášky

Matrika a občianske obrady
•    komplexná agenda a úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vedenia matriky
•    zápisy do matričných kníh a ich vedenie
•    osvedčovanie listín a podpisov na listinách
•    externé vedenie kroniky mesta
•    prevzatie kroniky mesta a jej archivácia
•    externé vedenie pamätnej knihy mesta – kniha obradov, externé vedenie pamätnej knihy mesta – kniha kultúrno-
      spoločenských udalostí mesta
•    občianske obrady, zápisy do pamätných kníh

Pokladňa 
•    vedenie pokladne, spracovanie a evidencia pokladničných operácií
•    príjmové a výdavkové pokladničné finančné operácie
•    styk s bankovými inštitúciami
•    evidencia a vydávanie rozhodnutí na udelenie individuálnych licencií na výherné hracie automaty
•    evidencia a vydávanie súhlasov na prevádzkovanie videohier
•    vyberania miestnych daní a poplatkov

Životné prostredie a služby
•    správa cintorínov  
•    evidencia o prenájme hrobových miest 
•    zmluvy na prenájom hrobových miest, úhrady za prenájom za hrobové miesto, zmeny nájomcu na hrobové miesto
•    veľkoobjemový zber odpadu - výdaj protokolov
•    výdaj a evidencia vrecúšok na zber psích exkrementov
•    predaj vriec na tuhý komunálny odpad
•    evidencia a predaj rybárskych lístkov
•    vydanie tlačív - daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, na komunálny odpad
•    vydanie známky na psa
•    vydanie nálepky na nádobu na komunálny odpad

Sociálna pomoc a služby
•    informácie a poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb
•    evidencia a vydávanie rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej dávky pre občanov v hmotnej núdzi
•    výkon inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie prídavku na dieťa
•    úlohy v oblasti sociálnej pomoci, sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
•    podanie a evidencia žiadosti o odkázanosti na sociálnu službu (ZOS, opatrovateľská služba, denný stacionár,        
      zariadenie pre seniorov)
•    vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu (ZOS, opatrovateľská služba, denný stacionár, zariadenie 
      pre seniorov)
   
Súčinnosť a spolupráca
•    súčinnosť s orgánmi štátnej správy, PZ, súdmi, exekučnými úradmi, poisťovňami a pod.
•    spolupráca s VÚC, so školami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnych služieb, s občianskymi združeniami
      a organizáciami
•    spolupráca s ostatnými oddeleniami MsÚ, mestskými organizáciami a ďalšími organizáciami resp. inštitúciami
•    súčinnosť a spoluprácu pri príprave (spracovaní) a realizácii projektov pre sociálnu oblasť v rámci sociálnej práce, 
      sociálnej pomoci a sociálnych služieb

Dotačná a grantová politika
•    informácie k podaniu žiadosti o dotáciu pre organizácie, občianske združenia a iné neziskové organizácie 
•    podanie žiadosti o dotáciu pre organizácie, občianske združenia a iné neziskové organizácie  
•    proces posudzovania a evidencia žiadostí o dotácie pre organizácie, občianske združenia a iné neziskové organizácie  
      v súčinnosti s príslušnou komisiou podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o dotačnej a grantovej politike
      mesta 
•    zúčtovanie dotácií pre organizácie, občianske združenia a iné neziskové organizácie na základe zmluvy
      o poskytnutí dotácie


  
Created by OXIDE, s.r.o.