Malacky.sk: Občan

Dnes je 24.01.2018. Čas načítania stránky: 10:46:09. Meniny má Timotej.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 292 položiek

V inzercii sa nachádza 67 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2455 užívateľov
Počet tém vo fóre: 44
Počet príspevkov vo fóre: 319
Naposledy pridané <
Téma vo fóre:
???????
Pridaná: 07.12.2017
Pridal: smetiar
Kalendár podujatí <
Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Útvar výstavby a životného prostredia

Životné prostredieVedúci oddelenia: dočasne neobsadené, oddelenie riadi primátor mesta 

Oblasti útvaru:

Toto oddelenie zodpovedá a zabezpečuje najmä:

•    zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby – územné, stavebné, kolaudačné konanie v meste a v obciach v rámci spoločného stavebného úradu, vrátane terénnych prác, zmien užívania stavby a odstránenia stavby,
•    vykonáva štátny stavebný dohľad a konania o podaniach, námietkach, odstráneniach stavieb, uložení sankcií a prejednáva priestupky a správne delikty na úseku výstavby,
•    vedie evidenciu vydaných povolení podľa stavebného zákona na všetky stavby,
•    vydáva povolenia na reklamné a informačné zariadenia a prijímanie ohlásení k uskutočňovaniu jednoduchých, drobných stavieb a stavebných úprav,
•    zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti pozemných komunikácií, cestnej dopravy a spevnených plôch a parkovísk, vrátane rozhodnutí o uzávierkach a obchádzkach dopravy a parkovacej politiky mesta,
•    vypracováva pasporty a dlhodobé a strednodobé plány rekonštrukcií, opráv a údržby mestských komunikácií a parkovísk a ich odvodnení, verejnej zelene a dopravného značenia,
•    zabezpečuje evidenciu a vydávanie rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla na stavby,
•    vedie evidenciu domov, stavieb a prevádzok podnikateľov,
•    zabezpečuje evidenciu a vydávanie rozhodnutí na zabratie a užívanie verejných priestranstiev a povolenia verejných zhromaždení,
•    plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa, vydávanie stanovísk k podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb, k umiestneniu prevádzky a zabezpečuje kontrolu správy trhovísk a prevádzkového času,
•    dohliada na utváranie a ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta a ochranu životného prostredia,
•    zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy vo veciach vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia, chovu zvierat na území mesta, deratizácie a dezinfekcie a ochrany pred povodňami, vo veciach ochrany prírody a krajiny, správy zelene a detských ihrísk,
•    vykonáva štátny dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona upravujúceho oblasť vôd, ovzdušia a ochrany prírody a krajiny a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie ako aj nad dodržiavaním rozhodnutí vydaných mestom v danom úseku,
•    zabezpečuje úlohy a povinnosti mesta ako držiteľa odpadu a čistoty mesta, vrátane preneseného výkonu štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva,
•    vedie evidenciu nakladania s odpadmi, separovaného zberu a užívateľov vývozu komunálneho odpadu,
•    koordinuje správu verejnej zelene, lesoparkov, Zámockého parku a iných parkov mesta,
•    vedie evidenciu pozemkov vhodných pre náhradnú výsadbu a zabezpečuje projekt náhradnej výsadby,
•    vyjadruje sa k vyňatiu pôdy a k zmenám kultúr pozemkov,
•    koordinuje správu pohrebísk, vydávanie rybárskych lístkov a povoleniek na vstup do chránených osobitných území.

Na stiahnutie:

Sadzobník správnych poplatkov (83,5 kB)
Created by OXIDE, s.r.o.