Malacky.sk: Občan

Dnes je 29.03.2017. Čas načítania stránky: 01:28:49. Meniny má Miroslav.   

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Nájomné byty vo vlastníctve mesta

Mesto Malacky vlastní ku dňu 20.10. 2016 celkom 128 bytov. Obsadenosť bytov ku dňu 20. 10. 2016 je 100%.

O z n á m e n i e
Oznamujeme žiadateľom o nájomné byty na Ul. Pri Maline v Malackách, ktorí boli na základe vyhodnotenia žiadosti zaradení do evidencie, aby podľa § 3 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Malacky č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky v úplnom
znení (ďalej len „nariadenie“) aktualizovali svoju žiadosť o nájomný byt a do 30.04.2017 doplnili potvrdenie o čistom mesačnom priemernom príjme každej posudzovanej osoby za rok 2016.
V prípade, že došlo k zmene v osobných údajoch (napr. stav, trvalý pobyt, narodenie dieťaťa
a pod.) zmenu uveďte v dotazníku (dotazník je na web stránke mesta Malacky).
V opačnom prípade žiadosť o nájomný byt bude podľa § 3 ods. 8 nariadenia vyradená
z evidencie, o čom bude žiadateľ písomne oboznámený do 30 dní od ukončenia lehoty na doplnenie
požadovaných dokladov.


Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 13. 11. 2013 (18,3 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 19. 2. 2014 (17,2 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 23. 4. 2014 (21,8 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 21. 5. 2014 (27,5 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 18. 6. 2014 (23,1 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 20. 10. 2014 (27,1 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 15. 12. 2014 (17,4 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 11. 02. 2015 (17,9 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 01. 04. 2015 (25 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 17. 06. 2015 (29,9 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 09. 09. 2015 (22,7 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 21. 10. 2015 (22,4 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 25. 11. 2015 (19,3 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 17. 02. 2016 (22,6 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 13. 04. 2016 (22,6 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 08. 06. 2016 (20,7 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 22. 06. 2016 (20,3 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 13. 07. 2016 (24,3 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 19. 10. 2016 (40,2 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 11. 01. 2017 (39,8 kB)

 


Žiadosť o súhlas k prihláseniu na trvalý - prechodný* pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Malacky (.pdf - 41,2 kB)

Potvrdenie o príjme za rok 2016 (.pdf - 20,1 kB)

Požadovaný príjem - násobok životného minima na rok 2016 (34,1 kB)

 Čestné vyhlásenie (.pdf - 22 kB)

 Dotazník k žiadosti o nájomný byt na Ul. Pri Maline (Jánošíkova II), Malacky (.pdf - 31 kB)

 Prílohy k žiadosti o pridelenie bytu s osobitným režimom v zmysle VZN č. 9/2011 (.pdf - 12,6 kB)

 

      Pomocná kalkulačka na výpočet životného minima na rok 2017 (.xls - 33,2 kB)

Prehľad bytov vo vlastníctve mesta.

Nakladanie s bytmi upravujú Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“) podľa charakteru bytov.

I. skupina
110 bytov hromadnej bytovej výstavby Pri Maline spravuje Mesto Malacky podľa Úplného znenia VZN č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky.
Nájomná zmluva sa uzatvára na základe splnenia podmienok VZN, okrem výnimiek maximálne na dobu 3 rokov. Byty nie sú predmetom predaja do osobného vlastníctva, nájomný charakter musí byť zachovaný po dobu 30-tich rokov. Podmienky a kritériá k prideleniu bytu.

II. skupina
12 bytov na Hlbokej ul. č. 5001 spravuje na základe mandátnej zmluvy spoločnosť TERMMING, a.s., nakladanie s týmito bytmi upravuje VZN č. 3/2014 o podmienkach nájmu bytov určených na bývanie sociálne slabých obyvateľov Mesta Malacky
Nájomná zmluva sa uzatvára na základe splnenia podmienok VZN, okrem výnimiek maximálne na dobu 3 rokov. Byty nie sú predmetom predaja do osobného vlastníctva, nájomný charakter musí byť zachovaný po dobu 30-tich rokov.“

III. skupina
3 byty, ktoré Mesto Malacky nadobudlo prevodom z vlastníctva štátu, resp. zmenou účelu využitia pôvodných ubytovní vo vlastníctve štátu, spravuje na základe mandátnej zmluvy spoločnosť TERMMING, a.s., nakladanie s týmito bytmi upravuje VZN č. 9/2007 o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov vo vlastníctve Mesta Malacky.
U týchto bytov nájomné zmluvy možno uzatvoriť na dobu neurčitú, čo je predpokladom pre prípadné odkúpenie bytu do osobného vlastníctva.

K 20.10.2016 je všetkých 110 bytov I. skupiny (Pri Maline), 12 bytov II. skupiny (Hlboká 5001) a 6 bytov III. skupiny obsadených nájomcami.

ŽIADOSTI O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU

Žiadosti o pridelenie bytu spolu s vyplneným dotazníkom a prílohami je potrebné zasielať na Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, alebo priniesť osobne do podateľne Mestského úradu Malacky.

Vzhľadom k tomu, že k žiadosti o byt sa prikladá aj potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, je potrebné žiadosti z predchádzajúcich období aktualizovať. Neaktualizované žiadosti nie je možné vyhodnotiť a posúdiť, či žiadateľ a s ním posudzované osoby spĺňajú podmienky príslušného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Malacky.

Zoznam žiadateľov o byt k 30. 9. 2016.

 
Created by OXIDE, s.r.o.