Malacky.sk: Občan

Dnes je 22.11.2017. Čas načítania stránky: 22:58:16. Meniny má Cecília.   

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Nájomné byty vo vlastníctve mesta

Mesto Malacky vlastní ku dňu 20. 9. 2017 celkom 130 bytov. Obsadenosť bytov ku dňu 20. 9. 2017 je 100%.

Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 13. 11. 2013 (18,3 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 19. 2. 2014 (17,2 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 23. 4. 2014 (21,8 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 21. 5. 2014 (27,5 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 18. 6. 2014 (23,1 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 20. 10. 2014 (27,1 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 15. 12. 2014 (17,4 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 11. 02. 2015 (17,9 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 01. 04. 2015 (25 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 17. 06. 2015 (29,9 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 09. 09. 2015 (22,7 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 21. 10. 2015 (22,4 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 25. 11. 2015 (19,3 kB)
Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 17. 02. 2016 (22,6 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 13. 04. 2016 (22,6 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 08. 06. 2016 (20,7 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 22. 06. 2016 (20,3 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 13. 07. 2016 (24,3 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 19. 10. 2016 (40,2 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 11. 01. 2017 (39,8 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 15. 03. 2017 (39,5 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 24. 05. 2017 (44,1 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 19. 07. 2017 (44,1 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 13. 09. 2017 (46,2 kB)
 Zápisnica z pridelenia bytu HBV pri Maline - 19. 10. 2017 (51,5 kB)

 Žiadosť o súhlas k prihláseniu na trvalý - prechodný* pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Malacky (.pdf - 41,2 kB)

Potvrdenie o príjme za rok 2016 (.pdf - 20,1 kB)

Požadovaný príjem - násobok životného minima na rok 2016 (34,1 kB)

 Čestné vyhlásenie (.pdf - 22 kB)

 Dotazník k žiadosti o nájomný byt na Ul. Pri Maline (Jánošíkova II), Malacky (.pdf - 31 kB)

 Prílohy k žiadosti o pridelenie bytu s osobitným režimom v zmysle VZN č. 9/2011 (.pdf - 12,6 kB)

 

      Pomocná kalkulačka na výpočet životného minima na rok 2017 (.xls - 33,2 kB)

Prehľad bytov vo vlastníctve mesta.

Nakladanie s bytmi upravujú Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“) podľa charakteru bytov.

I. skupina
110 bytov hromadnej bytovej výstavby Pri Maline spravuje Mesto Malacky podľa Úplného znenia VZN č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky.
Nájomná zmluva sa uzatvára na základe splnenia podmienok VZN, okrem výnimiek maximálne na dobu 3 rokov. Byty nie sú predmetom predaja do osobného vlastníctva, nájomný charakter musí byť zachovaný po dobu 30-tich rokov. Podmienky a kritériá k prideleniu bytu.

II. skupina
12 bytov na Hlbokej ul. č. 5001 spravuje na základe mandátnej zmluvy spoločnosť TERMMING, a.s., a 3 byty na ulici Hlboká č. 5939 spravuje Mesto Malacky. Nakladanie s týmito bytmi upravuje VZN č. 3/2014 o podmienkach nájmu bytov určených na bývanie sociálne slabých obyvateľov Mesta Malacky
Nájomná zmluva sa uzatvára na základe splnenia podmienok VZN, okrem výnimiek maximálne na dobu 3 rokov. Byty nie sú predmetom predaja do osobného vlastníctva, nájomný charakter musí byť zachovaný po dobu 30-tich rokov.“

III. skupina
2 byty, ktoré Mesto Malacky nadobudlo prevodom z vlastníctva štátu, resp. zmenou účelu využitia pôvodných ubytovní vo vlastníctve štátu, spravuje na základe mandátnej zmluvy spoločnosť TERMMING, a.s., nakladanie s týmito bytmi upravuje VZN č. 9/2007 o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov vo vlastníctve Mesta Malacky. 
U týchto bytov nájomné zmluvy možno uzatvoriť na dobu neurčitú, čo je predpokladom pre prípadné odkúpenie bytu do osobného vlastníctva.


K 20. 9. 2017 je všetkých 110 bytov I. skupiny (Pri Maline), 15 bytov II. skupiny (Hlboká 5001) a 5 bytov III. skupiny obsadených nájomcami.

3 bytové jednotky v nájomných rodinných domoch – nájomné zmluvy sú s nájomcami uzatvorené na dobu neurčitú na základe splnenia podmienok VZN.


ŽIADOSTI O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU

Žiadosti o pridelenie bytu spolu s vyplneným dotazníkom a prílohami je potrebné zasielať na Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, alebo priniesť osobne do podateľne Mestského úradu Malacky.

Vzhľadom k tomu, že k žiadosti o byt sa prikladá aj potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, je potrebné žiadosti z predchádzajúcich období aktualizovať. Neaktualizované žiadosti nie je možné vyhodnotiť a posúdiť, či žiadateľ a s ním posudzované osoby spĺňajú podmienky príslušného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Malacky.

Zoznam žiadateľov o byt k 20. 9. 2017.

 
Created by OXIDE, s.r.o.