Malacky.sk: Podnikateľ

Dnes je 23.02.2018. Čas načítania stránky: 11:49:04. Meniny má Roman, Romana.   

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

• Smernica upravujúca VO v podmienkach mesta
Plán verejného obstarávania
• Ročná správa o verejnom obstarávaní
• Súhrnné správy o zákazkách
Etický kódex osoby zúčastnenej na procese verejného obstarávania (32,1 kB)

Archív

 


Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia školského športoviska na ZŠ Dr. Dérera v Malackách

 Rekonštrukcia školského športoviska na ZŠ Dr.J. Dérera v Malackách - výzva na predkladanie ponúk

 Výkaz výmer

 Projektová dokumentácia


 Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách - Výzva na predkladanie ponúk  

Súťazné podklady - kompletné materiály


Oznámenie o súťaži návrhov  Oznámenie o súťaži návrhov - vestník Kompletné materiály


Výzva na predloženie CP - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) v rozsahu dokumentácie na realizáciustavby (DRS) – „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského Malacky


 Profil verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa:
Mesto Malacky
IČO:
00304913
Sídlo: Mestský úrad Malacky
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky
  
Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie:Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:3200105003/5600

Mesto Malacky je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejné obstarávanie podľa schváleného „Plánu verejného obstarávania“ na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek, zabezpečuje Mesto Malacky cez Oddelenie právne, v spolupráci s  jednotlivými oddeleniami Mesta Malacky, v súlade so „Smernicou“ upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované (v závislosti od finančných limitov):

Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.

 

NEPREHLIADNITE:
Created by OXIDE, s.r.o.