Článok z Malacky.sk Ako vybaviť - služby občanom (12.02.2016)

Útvar výstavby a životného prostredia - ochrana vôd

Odber podzemných vôd

Kontakt
Ing. Jana Ježková034/79 66 181jana.jezkova@malacky.sk

Stavba studne (elektrické čerpadlo)

Mesto Malacky vydáva povolenie na osobitné užívanie vôd spočívajúce v odbere podzemných vôd pre potreby jednotlivých občanov (domácností) a povolenie na uskutočnenie, zmenu, užívanie a odstránenie vodnej stavby, ktorá súvisí s týmto odberom.

Agendu vybavuje útvar výstavby a životného prostredia MsÚ, žiadosť dostanete v klientskom centre.

Potrebné dokumenty:
Správny poplatok
k žiadosti na stavebné povolenie vodnej stavby: 30 €

Spôsob vybavenia:
Primátor mesta vydá rozhodnutím súhlas na povolenie stavby studne podľa § 26 a  § 21 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Užívanie vodnej stavby - studne, čerpadla

Mesto vydáva súhlas na užívanie vodnej stavby.

K vybaveniu je potrebné
Potrebné dokumenty
Správny poplatok
k žiadosti na užívanie vodnej stavby: 20 €

Spôsob vybavenia:  
Primátor mesta vydá rozhodnutím súhlas na užívanie vodnej stavby (studne) podľa § 26 a  § 21 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Pridal: Ing. Jana Ježkova
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=1686