Malacky.sk: Úvodná stránka

Dnes je 04.07.2022. Čas načítania stránky: 22:55:12. Meniny má Prokop.   

Upozornenie na chybu Tlačiť

Viceprimátorom mesta sa stal Milan Ondrovič (Zverejnené: 20.12.2014)

Viceprimátorom mesta sa stal Milan Ondrovič

V piatok 19. decembra bol poslanec MsZ Milan Ondrovič poverený primátorom mesta Jurajom Říhom a stal sa viceprimátorom, teda druhým mužom nášho mesta.

„Milan Ondrovič je odborníkom, ktorému dôverujem,” povedal primátor Juraj Říha. „Mojím cieľom je posilniť funkciu viceprimátora a posunúť ju z roviny reprezentačnej do roviny výkonnej,” doplnil  primátor Malaciek. Viceprimátor bude mať zodpovednosť za úsek dopravy, územné plánovanie, investičnú výstavbu a strategický rozvoj.

Ing. Milan Ondrovič, PhD. je poslancom mestského zastupiteľstva druhé funkčné obdobie. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a zaoberá sa dopravným urbanizmom. V nasledujúcom období bude vykonávať funkciu viceprimátora externe a bez nároku na mzdu. Po ukončení spolupráce so Slovenskou technickou univerzitou sa stane jeho pracoviskom Mestský úrad v Malackách a funkciu začne vykonávať na plný úväzok.

Text: N. Slobodová, foto: archív M. O.

Úlohy a povinnosti viceprimátora:
-vyhodnocovanie uznesení z rokovaní komisií MsZ, prinášanie konštruktívnych podnetov na poradu primátora mesta,
- spolupráca s prednostom MsÚ pri rozpracovaní a realizácii uznesení  a rozhodnutí primátora mesta do úloh zodpovedným vedúcim a riaditeľom,
- spolupráca so spracovateľmi materiálov a predsedami komisií MsZ na príprave materiálov a návrhov uznesení,
- účasť na operatívnych poradách primátora a poradách primátora s riaditeľmi príspevkových a rozpočtových organizácií mesta,
- spolupráca s prednostom MsÚ na príprave plánu práce MsZ, s predsedami komisií MsZ na príprave plánu práce a plánu zasadnutí komisií MsZ,
- spolupráca s náčelníkom DHZ a vedúcim Klubu dôchodcov, prenášanie poznatkov z činnosti DHZ a klubu dôchodcov na rokovania MsZ,
- prijímanie sťažností, žiadostí a návrhov občanov, združení, podnikateľov, spoločenských organizácií a prenášanie výsledkov z týchto stretnutí primátorovi mesta, prednostovi MsÚ, riaditeľom podnikateľských subjektov s účasťou mesta, náčelníkovi MsP, vedúcim príspevkových organizácií mesta, hlavnému kontrolórovi a MsZ,
- zastupovanie primátora mesta na valných zhromaždeniach podnikateľských subjektov s účasťou mesta a prenášanie výsledkov z rokovaní na porady primátora mesta a na rokovania MsZ,
- zastupovanie primátora mesta na rokovaniach s podnikateľmi, investormi, zástupcami štátnych orgánov a na iných primátorom určených stretnutiach.

V prípade nezvolania zasadnutia MsZ primátorom
- zvoláva a vedie zasadnutia MsZ v prípadoch podľa ust §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V prípade neprítomnosti primátora – počas čerpania dovolenky alebo prácenechopnosti:
- je oprávnený na právne úkony za primátora mesta v plnom rozsahu, okrem rozhodnutia o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy a za podmienky parafy každého právneho úkonu prednostom MsÚ.

 


Pre pridanie komentára musíte byť zaregistrovaný a prihlásený!


Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár


Created by OXIDE, s.r.o.