Malacky.sk: Mesto

Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Dnes je 19.09.2021. Čas načítania stránky: 01:02:35. Meniny má Konštantín.   

Upozornenie na chybu Tlačiť

Územný plán mesta

Územný plán mestaÚzemný plán rieši celé územie administratívne spravované miestnou samosprávou a plní funkciu základného územnoplánovacieho dokumentu na komunálnej úrovni. Riešením častí obce sa zaoberá nižší stupeň – územný plán zóny. Odvíja sa od územného plánu mesta a spodobňuje ho na rozlišovaciu úroveň parciel.

Územný plán mesta ustanovuje najmä:
a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia mesta v nadväznosti na okolité územie,
b) prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch,
c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene,
d) zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov,
e) hranice medzi súvisle zastavaným územím mesta alebo územím určeným na zastavanie a ostatným územím mesta
f) zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia,
g) plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

Načo je dobrý územný plán?
- územný plán je podmienkou získania finančnej podpory na rozvojové procesy

- územný plán priťahuje súkromné investície

- bez územného plánu je rozvoj mesta nekoncepčný a zložitý

 


Oznámenie o prerokovaní Územného plánu zóny Malacky - Mayer - ZADANIE

 


Štúdia zastavanosti

ODKANALIZOVANIE

IBV Jánošíkova

Verejné prerokovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky 2017
Created by OXIDE, s.r.o.