Malacky.sk: Mesto

Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Dnes je 28.09.2021. Čas načítania stránky: 22:06:51. Meniny má Václav.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 3 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2577 užívateľov
Naposledy pridané <
Kalendár podujatí <
predchádzajúci mesiacSeptember 2021nasledujúci mesiac
POUTSTŠTPISONE
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
> Kultúra a šport
> Okolie

> Archív podujatí

Centrum voľného času - logo
Mestské centrum kultúry - logo
ZUŠ Malacky - logo

Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Ako vybaviť - služby občanom

Útvary a oddelenia MsÚ


Názov oddelenia

Služby oddelenia

Útvar výstavby a životného prostredia

•    zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby – územné, stavebné, kolaudačné konanie v meste a v obciach v rámci spoločného stavebného úradu, vrátane terénnych prác, zmien užívania stavby a odstránenia stavby,
•    vykonáva štátny stavebný dohľad a konania o podaniach, námietkach, odstráneniach stavieb, uložení sankcií a prejednáva priestupky a správne delikty na úseku výstavby,
•    vedie evidenciu vydaných povolení podľa stavebného zákona na všetky stavby,
•    vydáva povolenia na reklamné a informačné zariadenia a prijímanie ohlásení k uskutočňovaniu jednoduchých, drobných stavieb a stavebných úprav,
•    zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti pozemných komunikácií, cestnej dopravy a spevnených plôch a parkovísk, vrátane rozhodnutí o uzávierkach a obchádzkach dopravy a parkovacej politiky mesta,
•    vypracováva pasporty a dlhodobé a strednodobé plány rekonštrukcií, opráv a údržby mestských komunikácií a parkovísk a ich odvodnení, verejnej zelene a dopravného značenia,
•    zabezpečuje evidenciu a vydávanie rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla na stavby,
•    vedie evidenciu domov, stavieb a prevádzok podnikateľov,
•    zabezpečuje evidenciu a vydávanie rozhodnutí na zabratie a užívanie verejných priestranstiev a povolenia verejných zhromaždení,
•    plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa, vydávanie stanovísk k podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb, k umiestneniu prevádzky a zabezpečuje kontrolu správy trhovísk a prevádzkového času,
•    dohliada na utváranie a ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta a ochranu životného prostredia,
•    zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy vo veciach vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia, chovu zvierat na území mesta, deratizácie a dezinfekcie a ochrany pred povodňami, vo veciach ochrany prírody a krajiny, správy zelene a detských ihrísk,
•    vykonáva štátny dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona upravujúceho oblasť vôd, ovzdušia a ochrany prírody a krajiny a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie ako aj nad dodržiavaním rozhodnutí vydaných mestom v danom úseku,
•    zabezpečuje úlohy a povinnosti mesta ako držiteľa odpadu a čistoty mesta, vrátane preneseného výkonu štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva,
•    vedie evidenciu nakladania s odpadmi, separovaného zberu a užívateľov vývozu komunálneho odpadu,
•    koordinuje správu verejnej zelene, lesoparkov, Zámockého parku a iných parkov mesta,
•    vedie evidenciu pozemkov vhodných pre náhradnú výsadbu a zabezpečuje projekt náhradnej výsadby,
•    vyjadruje sa k vyňatiu pôdy a k zmenám kultúr pozemkov.

Útvar strategického rozvoja

•    úzko spolupracuje s Útvarom výstavby a životného prostredia a predkladá pripomienky k územnému a stavebnému konaniu v rozsahu dotknutých záujmov mesta,
•    zodpovedá za čerpanie rozpočtových kapitol týkajúcich sa strategického rozvoja mesta,
•    zabezpečuje architektonické súťaže a ich vyhodnotenie v spolupráci s komisiou mestského zastupiteľstva pre oblasť výstavby, dopravy a územného rozvoja,
•    navrhuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
•    koordinuje vypracovanie územného plánu mesta a územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, vrátane koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
•    vydáva územnoplánovacie informácie a záväzné stanoviská k stavbám,
•    navrhuje potrebné asanačné, rekonštrukčné alebo rekultivačné zásahy do územia a tiež navrhuje spôsob jeho využívania,
•    navrhuje zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie miestnej sústredenej výstavby jedného stavebníka alebo viacerých stavebníkov,
•    posudzuje a hodnotí územnotechnické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území a navrhuje ich rozsah, ktorý podmieňuje ich environmentálne vhodné a bezpečné využívanie,
•    rieši umiestňovanie stavieb a určuje územnotechnické, urbanistické, architektonické a environmentálne požiadavky na ich projektovanie a uskutočňovanie,
•    navrhuje zásady využívania prírodných zdrojov, podmienok územia a celého životného prostredia, aby sa činnosťami v ňom neprekročilo únosné zaťaženie územia, aby sa vytvárala a udržiavala ekologická stabilita krajiny,
•    vytvára podklady pre tvorbu koncepcií výstavby a technického vybavenia územia,
•    navrhuje poradia výstavby a využívania územia,
•    spracováva kompozičné a urbanistické štúdie a ďalšie odborné podklady strategického významu pre potreby mesta,
•    vypracováva architektonické štúdie pre potreby mesta,
•    sleduje, vyhodnocuje a eviduje údaje a informácie o území,
•    uskutočňuje výber a navrhuje spôsob úpravy neestetických priestorov v meste,
•    navrhuje spôsob využitia územia pre IBV na úrovni štúdie,
•    zúčastňuje sa rokovania komisie mestského zastupiteľstva pre oblasť výstavby, dopravy a územného rozvoja a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z jeho funkcie a úloh vedenia mesta,
•    koordinuje vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a jeho aktualizáciu, - monitoruje a vyhodnocuje výzvy na poskytnutie grantov a v súlade s prioritami primátora mesta a programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, predkladá návrhy na ich využitie,
•    vypracováva žiadosti a projekty na granty z tuzemských a európskych fondov,
•    manažuje podané a schválené projekty, vrátene výkazníctva, kontroly, organizačného zabezpečenia, evidencie a archivácie dokumentov z projektov,
•    koordinuje subjekty zúčastnené na projekte - projektového tímu,
•    pripravuje podklady a materiály k investičným a rozvojovým zámerom mesta v časovom a finančnom prepojení s ostatnými útvarmi a oddeleniami mestského úradu,
•    pripravuje podklady k realizácii stavebnej činnosti a podkladov k investičnej výstavbe a odsúhlasovanie vykonaných prác dodávateľom a preberanie zhotovených diel,
•    obstaráva projektovú dokumentáciu vlastných investícií a rozvojových zámerov mesta,
•    zabezpečuje stavebný dozor na stavbách realizovaných mestom,
•    komunikuje so štátnou správou, zahraničnými subjektmi a dodávateľmi stavieb,
•    koordinuje činnosť komisie pre evidenciu pamätihodností a zabezpečuje správu a ochranu kultúrnych pamiatok v meste a dbá o zachovanie kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt,
•    zabezpečuje proces prijímania, posudzovania a evidencie žiadosti o dotácie v súčinnosti s príslušnou komisiou.

Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov

•    zabezpečuje internú a externú komunikáciu mesta vo vzťahu k médiám,
•    pripravuje komunikačný plán a stratégiu, tlačové správy mesta a sprostredkúva osobnú komunikáciu primátora mesta navonok,
•    pripravuje podklady pre mediálne výstupy primátora mesta a iných predstaviteľov mesta,
•    spolupracuje so sekretariátom úradu pri príprave pracovných ciest a programu vedenia mesta,
•    spolupracuje pri rozvoji zahraničných vzťahov mesta a protokolárnych záležitostí súvisiacich s návštevami vedenia mesta,
•    koordinuje tvorbu a aktualizáciu webového sídla mesta,
•    zabezpečuje vlastnú redakčnú činnosť a vydávanie novín Malacký hlas a spolupracuje pri redakčnej činnosti v iných dostupných komunikačných prostriedkoch,
•    koordinuje marketingové aktivity mesta a prezentáciu mesta doma a v zahraničí, vrátane výberu prezentačných materiálov a predmetov,
•    spolupracuje pri organizácii a mediálnej podpore spoločenských, kultúrnych a športových podujatí mesta,
•    spolupracuje pri rozvoji informačnej politiky mesta

•    zabezpečuje centrálne obstaranie a evidenciu telekomunikačných zariadení, audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov

•    vedie archív audiovizuálnych a fotografických dokumentov

•    vedie centrálnu evidenciu odborných publikácií a časopisov, 

Útvar hlavného kontrolóra

zabezpečuje kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta podľa schváleného plánu kontrol
zabezpečuje finančnú kontrolu, kontrolu plnenia uznesení MsZ
vedie evidenciu sťažností a petícií, zabezpečuje kontrolu vybavovania sťažností a petícií  

 

Sekretariát úradu


Organizácia porád a protokol
•    organizovanie porád a prípravu materiálov na rokovania primátora mesta, viceprimátora mesta a prednostky MsÚ,
•    spracovanie zápisníc z porád a stretnutí a ich doručovanie,
•    komplexná evidencia korešpondencie primátora mesta, viceprimátora mesta a prednostky MsÚ,
•    stretnutia príjem klientov, návštev štátnych a zahraničných delegácií,
•    centrálny zoznam a evidenciu agendy k sprístupneniu informácií.

Dispečing a sklad
•    bezchybný technický stav služobných motorových vozidiel úradu a bezpečnú osobnú prepravu primátora mesta, viceprimátora mesta a ostatných zamestnancov, vrátane dokumentácie o používaní vozidiel,
•    skladové hospodárstvo a príjem a výdaj kancelárskych a hygienických potrieb.

Zasadnutia orgánov mesta
•    evidenciu uznesení a správy o plnení uznesení MsZ,
•    evidenciu interpelácií a podnetov, sledovanie ich plnenia a ich zverejňovanie,

Personálna a mzdová politika
•    komplexná agenda a plnenie úloh v oblasti personálnej práce
•    zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov,
•    komplexná mzdová agenda zamestnancov mesta a orgánov mesta.

Voľby a referendum
•    komplexná agenda pre voľby, referendum a zhromaždenia obyvateľov mesta.

•    koordinuje elektronizáciu služieb a procesov mestského úradu,
•    vykonáva správu elektronických služieb samosprávy
•    zabezpečuje centrálne obstaranie a evidenciu hardvéru a softvéru, bezpečnostnú politiku informačného systému, správu počítačovej siete, počítačov a tlačiarní, hlasovacích zariadení, internetu, kopírovacích strojov
•    zabezpečuje prípravu zasadnutí orgánov mesta po stránke organizačnej, technickej a administratívnej,
•    zabezpečuje spracovanie a rozoslanie pozvánok, materiálov a odborných podkladov a občerstvenia na zasadnutiach orgánov mesta, 

•    zabezpečuje spracovanie zápisníc, uznesení a ich rozoslanie poslancom a spracovateľom a uverejnenie na internetovej stránke mesta, 
•    vedie evidenciu o poslancoch MsZ, komisiách MsZ a o ich rokovaniach,
•    vedie registratúru a centrálny archív písomností, orgánov mesta, organizačných útvarov mesta a oddelení MsÚ,

•    vedie centrálnu evidenciu nariadení mesta a interných právnych noriem,
•    zabezpečuje oznamy na Úradnej tabuli MsÚ

CO, PO a BOZP
•    komplexná agenda a plnenie úloh v oblasti civilnej ochrany, obrany a bezpečnosti štátu, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, ochrany pred požiarmi, ochrany pred povodňami a ochrany zdravia pri práci.

Školský úrad
•    komplexná agenda preneseného výkonu štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení, telesnej kultúry a zdravotníctva.

Súčinnosť a spolupráca
•    s ostatnými oddeleniami MsÚ a organizáciami pri organizovaní verejných, spoločenských a kultúrnych akcií a podujatí mesta,
•    s ostatnými oddeleniami a organizáciami mesta pri príprave zasadnutí MsR a MsZ a spracovaní materiálov na rokovania orgánov mesta,
•    s príslušnými orgánmi štátnej správy a poisťovňami v danej oblasti.

Oddelenie ekonomiky

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo
•    komplexné vedenie účtovníctva, rozpočtov a zabezpečenie ratingu a auditu,
•    styk s peňažnými ústavmi a zabezpečenie poistenia majetku,
•    návrhy na prijatie a poskytnutie úverov, vydávanie obligácií,
•    evidenciu stavu hospodárenia s finančnými prostriedkami a cennými papiermi mesta,
•    centrálnu evidenciu a sledovanie pohľadávok a záväzkov mesta a ich mimosúdne vymáhanie,
•    finančné zúčtovanie príspevkov zo štátneho rozpočtu, štátnych a mestských fondov, nadácií, zbierok a lotérií a poskytnutých príspevkov a dotácií PO a FO,
•    vypracovanie rozpočtov mesta, ich zmien  a sledovanie plnenia príjmovej a výdavkovej časti,
•    vypracovanie záverečnej správy mesta a záverečného účtu mesta,
•    evidenciu a účtovanie o majetku, prevod správy majetku,
•    inventarizáciu majetku mesta a záväzkov,
•    oceňovanie majetku a zostavovanie odpisového plánu.

Správa miestnych daní a poplatkov
•    komplexná správa miestnych daní a poplatkov,
•    vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti daní a poplatkov na rozpočet a obyvateľov mesta  a predkladanie návrhov na ich zmeny a úpravu.

Pokladňa a poplatky
•    vedenie pokladne, spracovanie a evidenciu pokladničných operácií,
•    styk s bankovými inštitúciami,
•    evidenciu a vydávanie rozhodnutí na udelenie individuálnych licencií na výherné hracie automaty,
•    evidenciu a vydávanie súhlasov na prevádzkovanie videohier.


Životné prostredie a služby
•    prenesený výkon štátnej správy v oblasti pohrebníctva,
•    agenda k prenájmu hrobových miest a k službám v dome smútku,
•    zmluvy na prenájom hrobových miest a úhrady za prenájom za hrobové miesto,
•    veľkoobjemový zber odpadu,
•    výdaj a evidenciu odpadových vrecúšok pre psov,
•    evidenciu a výdaj rybárskych lístkov.

Súčinnosť a spolupráca
•    s orgánmi príslušnej štátnej správy, záujmovými združeniami a inými organizáciami v oblasti školstva, športu a telesnej kultúry,
•    so správcom komunálnych bytov, nebytových priestorov a mestských lesov pri užívaní a hospodárení s majetkom mesta,
•    s ostatnými organizáciami mesta, útvarmi mesta a oddeleniami MsÚ na vypracovaní návrhu rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok, ako i výhľady na ďalšie obdobie,
•    evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov a vydávanie osvedčení o SHR.

Dotačná a grantová politika
•    proces prijímania, posudzovania a evidencie žiadosti o dotácie v súčinnosti s príslušnou komisiou podľa § 6 ods. 8 písm. a) VZN o dotačnej a grantovej politike.

Oddelenie právne

Správa a hospodárenie s majetkom
•    úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mesta do užívania,
•    návrhy na zlepšenie a zefektívnenie hospodárenia s majetkom mesta,
•    prevody vlastníctva bytov, nebytových priestorov a pozemkov, delimitačné protokoly,
•    verejné súťaže a dražby majetku mesta,
•    majetkoprávne vysporiadanie majetku mesta a vydanie majetku mesta v zmysle reštitučných zákonov a spracovanie podkladov a návrhov na vklad do katastra nehnuteľností,
•    správu bytov a bytov osobitného určenia, hnuteľného majetku a nehnuteľností, ktoré nie sú v správe iného útvaru MsÚ, mestskej polície Malacky alebo v správe mestských organizácií a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Malacky.

Právna agenda
•    evidenciu o majetkovoprávnych sporoch a ostatných právnych sporoch mesta,
•    vypracovanie zmlúv v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ako i ostatných zmlúv a dohôd a ich zverejňovanie a centrálnu evidenciu, okrem zmlúv pracovnoprávnych,
•    posudzovanie návrhov zmlúv, nariadení mesta a interných právnych predpisov,
•    vedenie priestupkového a správneho konania a príslušná evidencia,
•    prípravu podkladov na externé právne zastupovanie mesta.

Verejné obstarávanie
•    komplexná agenda verejného obstarávania tovarov, prác a služieb a finančná kontrola,
•    verejné elektronické aukcie,
•    centrálne obstarávanie tovarov, prác a služieb (objednávky) na základe požiadaviek ostatných organizačných jednotiek MsÚ a evidencia príslušnej dokumentácie.

Rozvoj bývania
•    agenda preneseného výkonu štátnej správy v oblasti poskytovania úverov zo ŠFRB.

Súčinnosť a spolupráca
•    s ostatnými oddeleniami MsÚ a organizáciami mesta pri príprave a implementácii projektov a rozvojových programov mesta,
•    s príslušnými orgánmi štátnej správy, ministerstvami a štátnymi fondmi pri zabezpečovaní zdrojov financovania projektov a investícií mesta.

Klientske centrum

Podateľňa recepcia
•    podateľňu všetkých písomností,
•    doručovanie úradných zásielok prostredníctvom Verejnej vyhlášky,
•    príjem a evidenciu občianskej inzercie a oznamov na zverejnenie pre OM,
•    informačné služby a prostredníctvom recepcie, uzamykanie a kódovanie AB MsÚ,
•    prenájom a poskytovanie zasadacích priestorov mestského úradu iným organizáciám,

Evidencia a register obyvateľstva
•    komplexná agenda preneseného výkonu štátnej správy registra a evidencie obyvateľov mesta,
•    zrušenie trvalého pobytu prostredníctvom Verejnej vyhlášky

Matrika a občianske obrady
•    komplexná agenda a úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vedenia matriky,
•    zápisy do matričných kníh a ich vedenie,
•    osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
•    externé vedenie kroniky mesta,
•    prevzatie kroniky mesta a jej archivácia,
•    externé vedenie pamätnej knihy mesta – kniha obradov, externé vedenie pamätnej knihy mesta – kniha kultúrno-spoločenských udalostí mesta,
•    občianske obrady, zápisy do pamätných kníh

Sociálna pomoc a služby
•    komplexná agenda v oblasti sociálnej pomoci a služieb,
•    evidenciu a vydávanie rozhodnutí na základe posudkovej činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách
•    kontakt a súčinnosť s externým posudzujúcim zdravotníckym pracovníkom pri zabezpečovaní zdravotnej posudkovej činnosti a komplexnej posudkovej činnosti,
•    evidenciu a vydávanie rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov v hmotnej núdzi,
•    evidenciu a vydávanie súhlasov k poskytnutý jednorazového príspevku pre občanov v sociálnej núdzi,
•    výkon inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie dávky v hmotnej núdzi,
•    výkon inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie prídavku na dieťa,
•    úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti sociálnej pomoci, sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kuratele.

Služby a údržba
•    nebytové priestory AB MsÚ a technologické stroje a zariadenia budovy, najmä správa výťahu, vzduchotechniky, klimatizácie a ich revízie, skartovacích zariadení, okrem informačných a telekomunikačných technológií,
•    nebytové priestory MsP a svadobnej siene, vrátane poplachových systémov, garáží v budove MsÚ a mestských WC,
•    vypracovanie dlhodobého a strednodobého plánu údržby a opráv v oblastiach podľa ods. 1 a plánu revízií spravovaných technických a elektrických zariadení

Súčinnosť a spolupráca
•    súčinnosť s orgánmi štátnej správy, PZ, súdmi, exekučnými úradmi, poisťovňami a pod.,
•    spoluprácu s VÚC, so školami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnych služieb, s občianskymi združeniami a organizáciami,
•    spoluprácu s ostatnými oddeleniami MsÚ, mestskými organizáciami a ďalšími organizáciami pri zabezpečovaní a organizovaní kultúrno-spoločenských akcií v meste resp. mesta,
•    súčinnosť a spoluprácu pri príprave (spracovaní) a realizácii projektov pre sociálnu oblasť v rámci sociálnej práce, sociálnej pomoci a služieb.

Dotačná a grantová politika
•    proces prijímania, posudzovania a evidenciu žiadosti o dotácie v súčinnosti s príslušnou komisiou podľa § 6 ods. 8 písm. d) VZN o dotačnej a grantovej politike a zúčtovanie dotácií na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.Created by OXIDE, s.r.o.