Malacky.sk: Mesto

Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Dnes je 19.09.2021. Čas načítania stránky: 00:18:05. Meniny má Konštantín.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 3 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2577 užívateľov
Naposledy pridané <
Kalendár podujatí <
predchádzajúci mesiacSeptember 2021nasledujúci mesiac
POUTSTŠTPISONE
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
> Kultúra a šport
> Okolie

> Archív podujatí

Centrum voľného času - logo
Mestské centrum kultúry - logo
ZUŠ Malacky - logo

Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Zasadnutie MsZ - 28. 3. 2019 o 15.00 h

 
1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu
2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ2/2019 príloha
3) Spáva z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 – Z19/2019
4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:
a) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších VZN – Z20/2019  príloha
b) Návrh VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019 – Z21/2019 príloha
c) Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – Z22/2019
d) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 2/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky – Z23/2019 príloha1 príloha 2
5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 352/4 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Anny Mihaličkovej, Partizánske – Veľké Bielice v prospech mesta Malacky – Z24/2019
b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 481/1 a 484 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Mgr. Ľubomíra Bernáta, Marianka v prospech mesta Malacky – Z25/2019
c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 572, 574/5 a 577 v k. ú. Malacky vo vlastníctve NAFTA a.s., Bratislava v prospech mesta Malacky – Z26/2019
d) Návrh na odplatný prevod časti pozemku reg. „E“ parc. č. 1087/2 v k.ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech obchodnej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - Z27/2019
e) Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 4129/1, 4331, k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky a k pozemku registra „E“ parc. č. 4330/16, k. ú. Malacky v podielovom spoluvlastníctve Zuzany Vícenovej, Heleny Maláškovej, Tibora Balúcha – Z28/2019
f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2865/2, 2867/1 a pozemkoch registra „E“ parc. č. 548, 588, 517, 537/1 v k. ú. Malacky na ulici Zámocká uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech SPP – distribúcia, a.s. – Z29/2019
g) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 3370/2 v k. ú. Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. – Z30/2019
h) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 6855, 6690 v k. ú. Malacky na ulici Pezinská uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech TESCO STORES SR, a.s. – Z31/2019
ch) Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov na podporu financovania aktivít združenia MAS Dolné Záhorie, o.z. – Z32/2019
i) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 4332/1 v k. ú. Malacky na ulici Boženy Němcovej uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Z38/2019
6) Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019 a čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.01. 2019 – Z33/2019 príloha
7) Návrh na zverenie dlhodobého majetku mesta Malacky do správy rozpočtovým organizáciám MŠ Jána Kollára 896, Malacky, ZŠ Záhorácka 95, Malacky a príspevkovým organizáciám MsCSS, 1. mája 9, Malacky, AD HOC, Sasinkova 2, Malacky – Z34/2019
8) Koncepcia rozvoja mesta Malacky v oblasti tepelnej energetiky – Aktualizácia č. 1 - Z35/2019
9) Informácie:
a) Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 2018 – Z36/2019
b) Informácia o doručení žiadosti k zmene ÚPI k výstavbe čerpacej stanice – Z37/2019
10) Rôzne
11) Interpelácie a podnetyCreated by OXIDE, s.r.o.