Malacky.sk: Návštevník

Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Dnes je 31.03.2020. Čas načítania stránky: 19:15:21. Meniny má Benjamín.   

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Iné zaujímavosti

Sochy, kríže, pamätníky

fotofoto foto   fotofoto fotofoto foto

SOCHY

1. Sv. František Xaverský (Severínek) – križovatka, Kláštorné nám.

Stĺp so sochou sv. Františka Xaverského je národnou kultúrnou pamiatkou a je to najznámejšia malacká socha. Nachádza sa na križovatke na Kláštornom námestí. Pochádza z baroka, z obdobia prvej polovice 18. storočia.

V minulosti bola obyvateľstvom považovaná za sochu sv. Severína. Počas odborného reštaurovania v roku 1989 akad. sochárom Jaroslavom Kubom na základe skúmania atribútov sochy viacerí odborníci potvrdili, že to pôvodne pravdepodobne mohla byť socha sv. Jána Nepomuckeho. Avšak po ďalšom výskume v 90. rokoch 20. storočia odborníci dospeli k záveru, že ide o sv. Františka Xaverského, ktorého socha býva osadzovaná skôr na vysokých stĺpoch ako dominanta v centre osídlení. Tým sa zdôrazňoval jeho význam ako jezuitu pri upevňovaní katolíckej viery a jedného z najväčších misionárov 16. storočia. Sochy sv. Jána Nepomuckého sa osadzovali na konci obcí na nižších podstavcoch.

Počas spomínaného reštaurovania v roku 1989 sa zistilo, že socha už nie vhodná na osadenie späť na vrchol stĺpa. Po reštaurovaní bola teda uložená do chráneného interiéru lapidária v priestore krýpt pod františkánskym kostolom. Originál sochy nahradila na reštaurovanom stĺpe rekonštrukčná kópia. Podľa dobových fotografií z 1. polovice 20. storočia mal stĺp okolo sokla kamennú ohradu nazvanú balustráda, typickú tvarom pre barokové obdobie, ktorá sa však nezachovala. Bezprostredné miesto okolo sokla sa po reštaurovaní v rokoch 1989 – 1990 riešilo novými stĺpikmi z pieskovca ukončenými guľami a spojenými železnými reťazami. 

2. Sv. Anna – Kláštorné nám.

Socha, resp. súsošie na menšom murovanom štvorhrannom podstavci nachádzajúca sa oproti vstupu do areálu františkánskeho kostola, predstavuje sediacu sv. Annu s malou Máriou. Podstavec je podobný ako pri neďaleko situovanej soche sv. Antona Paduánskeho.

Súsošie sa spomína v historických záznamoch už v roku 1783. Zreštaurované bolo akad. sochárom Ladislavom Chamuti v rokoch 1999-1993. Socha bola po reštaurovaní uložená v lapidáriu v priestore krýpt pod františkánskym kostolom a na podstavci je umiestnená epoxidová kópia s imitáciou pieskovca. Podľa nových zistení však ani socha v lapidáriu nie je originál. Dokladá to ústna informácia od františkánskeho kňaza Štefana Mušku, ktorý pôsobil v Malackách v rokoch 1950 -1963. V tomto období vyhotovil napodobeninu sv. Anny, aby navrátil súsošie v ucelenej podobe do mesta. 

3. Sv. Anton – Kláštorné nám.

Stĺp so sochou sv. Antona Paduánskeho na murovanom podstavci v parku na Kláštornom námestí je národnou kultúrnou pamiatkou. Je to zrejme najstaršia zachovaná socha v meste. Predstavuje renesančno-ranobarokové dielo, v ktorom sa spája ešte renesančné ponímanie architektúry štvorhranného stĺpa s reliéfmi pašiových predmetov s ranobarokovou hlavicou stĺpa a sochou svätca s atribútom sediaceho Ježiška na knihe.

Podľa ornamentálnych prvkov ušnicového motívu a rolverku na hlavici stĺpa, zaraďujeme hlavicu do rozpätia rokov 1650 až 1690. Datovanie samotného diela si však vyžaduje ďalší výskum. Z latinského nápisu na hlavici sa však dozvedáme letopočet 1673. Z nápisu sa zároveň dozvedáme meno objednávateľa Mathiasa Sigraia. Text v preklade znamená: Na slávu Boha a sv. Antona dal postaviť Mathias Sigrai roku 1673. Mathias Sigrai bol správcom Plaveckého panstva v čase, keď Pálfiovci preniesli do Malaciek správu svojho majetku z Plaveckého hradu.

Zaujímavosťou sochy je stĺp, na ktorom sú zobrazené atribúty týkajúce sa utrpenia Krista (mučiace nástroje, predmety symbolizujúce zradu, zapretie, poníženie a ukrižovanie).

4. Sv. Anton – Družstevná ul. (areál mlyna)

5. sochy Kalvárie, Kláštorné nám.

Zaujímavým sochárskym dielom z obdobia baroka sú sochy Kalvárie pri vonkajšom múre kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Koncom 20. storočia bolo z pôvodných sôch zachované len torzo, a to socha Panny Márie vľavo, socha kľačiacej Márie Magdalény v strede a torzo sochy sv. Jána Evanjelistu vpravo. Kríž bol v tom čase už nepôvodný.

Pri prieskume v 90. rokoch 20. storočia bola zistená existencia kamenných hranolových podstavcov zasypaných zeminou. Sochy namiesto na nich stáli na umelom zeminovom pahorku. Postupne boli podstavce uvoľnené a ošetrené. Ošetrené boli aj sochy. Kamenár vyhotovil kópie podstavcov a zhotovené boli aj kópie sôch. Originály sú uložené v lapidáriu v priestore krýpt pod kostolom. 

6. Sv. Florián – Záhorácka ul.

Obľúbená socha sv. Floriána, ochrancu pred ničivým ohňom, sa nachádza na Záhoráckej ulici. Stojí na podstavci s datovaním 1777 a Pálfiho erbom.  Pôvodná socha bola už len torzom bez hlavy, hornej časti trupu a bez rúk. Počas zimy 1991-1992 a po prevoze do múzea sa rozpadla. Nová socha je vyhotovená z umelého kameňa podľa barokovej predlohy a starých dobových fotografií a analógií. 

7. Najsvätejšia Trojica – Záhorácka ul.

Patrónom farského kostola a celej malackej farnosti je Najsvätejšia Trojica. Súčasné súsošie Trojice bolo postavené pri kostole v roku 1971.

8. Panna Mária Víťazná – Brnianska ul. (pri kostole)

Sochu postavili pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice v roku 1947 z vďaky za pomoc preukázanú pri prechode frontu a za šťastné skončenie druhej svetovej vojny.

Vedľa kostola (na mieste dnešnej križovatky) stál aj dnes už nezvestný stĺp s Najsvätejšou trojicou. Tá mala ochraňovať pocestných a priľahlé okolie.

9. Sv. Ján Nepomucký – Družstevná ul.

Sochu nechali postaviť pred svojím domom Anton a Františka Dobrovodskí v roku 1909.

BOŽIE MUKY

V meste sa nachádzajú štyri Božie muky. Stoja na miestach, kde sa v minulosti udialo niečo významné. Dôvody dnes nepoznáme. Božie muky si však mali uctiť pamiatku mŕtvych a ochraňovať pocestných.
Všetky sú zaujímavé svojím pôdorysom v tvare štvorhranu a trojhranu s malebným barokovým architektonickým stvárnením, členené rímsovou profiláciou na viaceré etáže s výklenkami, ukončené strieškou s krížom. Ako štíhle solitéry významne ozvláštňujú mesto.

10. Božia muka – medzi Malackymi a Kostolišťom
11. Božia muka – Pezinská ul. (smer Pernek, Pezinok)
12. Božia muka – Rádek, Ul. Duklianskych hrdinov, smer Rohožník
13. Božia muka – Brnianska ul., smer Veľké Leváre

KAPLNKY A KRÍŽE

Kaplnky, podobne ako Božie muky, sa stavali zväčša na konci osídlení a pri cestách na ochranu pocestných.

14. Kaplnka sv. Anny – Stupavská ul.
Architektonicky zaujímavá kaplnka v neorománskom slohu z 2. polovice 19. storočia.

15. Kríž Brnianska ul.
16. Kríž – Záhorácka ul.
17. Kríž – Pezinská ul.
18. Kríž – Stupavská ul. (tri kríže)
19. Grotta – Zámocký park
20. Grotta – Ul. Na brehu

POMNÍKY A PAMÄTNÍKY

21. Pomník padlých – Radlinského ul.

Pomník bol vytvorený na konci 20. rokov 20. storočia na pamiatku Malačanov, ktorí zahynuli v prvej svetovej vojne. Autorom súsošia je Ladislav Majerský. Pomník je zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Pomník tvorí podstavec v tvare skosenej pyramídy (pôvodne v tvare hranola) na vrchole so súsoším dvoch vojakov z pieskovcového kameňa.

22. Pomník Sovietskej armády – Kláštorné nám.

Pomník bol vytvorený po skončení druhej svetovej vojny na pamiatku sovietskych vojakov, ktorí sa podieľali na oslobodzovaní Malaciek od fašizmu v apríli 1945. Pomník je zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.
Ide o pieskovcový pomník v tvare hranola so skulptúrou vojaka.

23. Pamätník SNP – Nám. SNP

Pamätník pripomínajúci Slovenské národné povstanie z roku 1944.

24. Pamätník na víťazný koniec 2. sv. vojny – Ul. 1. mája, areál elektrární

Sochu postavili v roku 1946 zamestnanci elektrárne ako vďaku za skončenú vojnu. Prúty symbolizujú povesť o Svätoplukovi, srdce vyjadruje lásku a vztýčený prst na ruke výstrahu pred hrôzami vojny.

25. Milan Rastislav Štefánik – Mierové nám.

Socha, ktorá je dielom Vojtecha Ihriského, mala zaujímavý osud. V roku 1944 ju odhalili pri príležitosti 25. výročia smrti Štefánika. Začiatkom 50. rokov 20. storočia ju komunisti strhli a spodnú časť zakopali. Táto sa našla pri kopaní základov budovy podnikateľského inkubátora. Vrchnú časť, ktorá sa nenašla, vytvoril akademický sochár Juraj Gavula. Socha bola druhý raz odhalená 30. apríla 2006.

ZAUJÍMAVOSTI


26. Tritón vo fontáne – Kláštorné nám.

Plastika zobrazujúca Tritóna z gréckej mytológie. Pôvodne sa nachádzala vo fontáne na lúke pred zámkom v zámockom parku,  dnes je umiestnená vo fontáne v parku pri františkánskom kostole.


27. Pálffyovský náhrobok psa – Tri duby

Kuriozitou je kamenný náhrobok v lokalite bývalej bažantnice. Dal ho postaviť niektorý člen pálffyovského rodu pre svojho obľúbeného psa.

28. Pamätné kamene

Pamätné kamene, vyhotovené v troch jazykoch, mapujú dôležité udalosti z histórie mesta a nájdete ich: pri Kostole Najsvätejšej Trojice, pri vstupe do krýpt, pri historickej lipe vedľa mestského úradu, pri bráne starého cintorína, vchode do Kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pri synagóge a posledné dva sú umiestnené pri kaštieli a hlavnej bráne Zámockého parku.

Zdroj: http://www.region-palffy.eu/

           http://malackepohlady.sk/

           KOVÁČOVÁ, Eliška: Kamenné skulptúry a drobná sakrálna architektúra v Malackách. In: Malacky a okolie 4, 2011

          register NKP: https://www.pamiatky.sk/sk/page/register-nkp-tabulkove-zoznamy

MAPA PAMIATOK

 
Created by OXIDE, s.r.o.