Malacky.sk: Občan

Dnes je 28.11.2022. Čas načítania stránky: 02:53:57. Meniny má Henrieta.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 4 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2588 užívateľov
Naposledy pridané <
Voľný čas <
Mestské centrum kultúry - logo
Centrum voľného času - logo
ZUŠ Malacky - logo

Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Ako vybaviť - služby občanom

Oddelenie územného rozvoja a a životného prostredia - odpadové hospodárstvo

Odpadové dvory

Kontakt
Ing. Jana Chválová034/79 66 184jana.chvalova@malacky.sk

Mesto Malacky prevádzkuje dva odpadové dvory: na Hlbokej a na Partizánskej ulici v sídle spoločnosti TEKOS, s. r. o. Odpadové dvory prijímajú odpad od obyvateľov mesta bezplatne. Treba sa však preukázať občianskym preukazom.
 
Čo možno nosiť na odpadové dvory

 • nebezpečné odpady (napr. autobatérie, zvyšky oleja a farieb)
 • ostatný odpad (napr. starý nábytok, koberce, umývadlá, kovy, biologický odpad zo záhrad)
 • elektronický odpad (chladničky, televízory, rádiá, počítače, malé spotrebiče – fény a pod.)

Na zbernom dvore Hlboká   sa odovzdávajú len odpady:

 • objemný odpad
 • biologicky rozložitelný odpad zo záhrad a parkov
 • papier,  plasty tetrapaky a sklo 
 • staré pneumatiky
 • Drobný stavebný odpad sa odovzdáva len na zbernom dvore Hlboká za úhradu.

 

Na zbernom dvore Partizánska  sa odovzdávajú len odpady:

 • objemný odpad - len v malých množstvách, nábytok rozobratý na dosky väčšie množstco odovzdávať na zbernom dvore Hlboká 
 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
 • elektroodpad vrátane žiariviek a svietidiel
 • použité jedlé oleje a tuky
 • biologicky rozložitelný odpad zo záhrad a parkov- z kapacitných dôvodov len v malých množstvách, väčšie množstco odovzdávať na zbernom dvore Hlboká 
 • papier,  plasty, tetrapaky, sklo a kovy
 • odpady s obsahom škodlivín,  farby, chemikálie.

Na zberný dvor Hlboká je možné donášať odpadové pneumatiky. Tie sa dajú odovzdať aj u ktoréhokoľvek distribútora.

Odpad môžu odovzdávať na zberných dvoroch obyvatelia s trvalým pobytom v meste Malacky. Pokiaľ obyvateľ nemá prihlásený trvalý pobyt, ale je prihlásený a platí poplatok  za odpad,  môže odpad odovzdať po preukázaní  sa dokladom o zaplatení poplatku za príslušný rok. 

Prevádzkové hodiny na odpadových dvoroch:

1.    Odpadový dvor na Partizánskej ul. (v sídle spoločnosti TEKOS)
Obdobie :  1. 4. - 30. 9.                                     Obdobie: 1. 10. - 31. 3.
Po – Pia : 16.00 – 19.00 h                                    Po – Pia :  16.00 – 17.00 h
So         : 12.00 -  16.00 h                                          So  :  12.00 – 16.00 h

POZOR: Na tento odpadový dvor z prevádzkových dôvodov možno privážať odpad len na kárach či na bicykli, nie autami!

2. Odpadový dvor na Hlbokej ul.

Celoročne

Pondelok : zatvorené

Ut – So: 9.00 – 17.00 h

Drobný stavebný odpad je  spoplatnený v zmysle stanoveného cenníka mesta Malacky.  Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín je 0,045 eur za 1 kg.


Vrecový zber odpadu

V mimoriadnych prípadoch, keď občania majú viac odpadu a nestačí im bežný vývoz tuhého komunálneho odpadu (TKO), poslúžia im vrecia s nálepkou MsÚ. Môžu si ich kúpiť v klientskom centre MsÚ. Cena jedného vreca je 0,92 €.
Vrecia naplnené odpadom treba vyložiť spolu s popolnicou v deň vývozu TKO.

Povinnosti pôvodcov komunálnych odpadov:

 • vysýpať odpady do zberných nádob tak, aby nebolo znečistené okolie, alebo bezodkladne odstrániť spôsobené znečistenie v okolí zberných nádob
 • udržiavať v čistote miesta, vyhradené pre zberné nádoby
 • do zberných nádob označených symbolom pre triedený odpad neukladať iný odpad, ako je vyznačený
 • nadrozmerné odpady nevykladať ku kontajnerom, ale ich odvážať na odpadové dvory

Vykladanie odpadu ku kontajnerom sa považuje za tvorbu divokej skládky a je možné pokutovať ho do výšky sadzbou až 165 €.
Created by OXIDE, s.r.o.