Článok z Malacky.sk Dotácie na stravu žiakov materských a základných škôl od 1. septembra (15.07.2021)

Od školského roka 2021/2022 nastáva zmena v poskytovaní dotácií na stravu žiakov materských a základných škôl. 

Na dotáciu vo výške 1,30 €/deň majú deti, ktoré:

Zákonný zástupca dieťaťa musí k poskytnutiu dotácie predložiť:
 
Dokumenty je potrebné doručiť do 30. júla 2021 materskej škole, základnej škole alebo Mestskému úradu v Malackách (podateľňa). Ak sa dokumenty predložia neskôr, dotácia bude poskytnutá od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať školu alebo mestský úrad o zmenách v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre určenie nároku na dotáciu.

Domácnosť, ktorej príjem nedosahuje životné minimum, predkladá aj Formulár na posúdenie príjmu, ODKAZ vrátane podkladov (napr. doklad o príjme) na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, Záhorácka 60A, 901 01 Malacky, prípadne mailom silvia.dobrovodska@upsvr.gov.sk  najneskôr do 4. augusta 2021.

Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa (resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa), že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o tom bezodkladne informovať materskú, prípadne základnú školu. V prípade nepravdivého vyhlásenia si musí byť vedomý právnych následkov (trestný čin podvodu) a bude povinný vrátiť všetky finančné prostriedky. 

Informácie o posúdení príjmu podľa zákona o životnom minime 

> Sumy životného minima určuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
       
> Započítavanie príjmov: 
- príjem rodičov: otec, matka 
- príjem nezaopatrených detí 
- príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba (napr. výživné) 
 
> Za príjem sa považuje: 
- čistý príjem zo závislej činnosti, 
- príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, 
- dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.) 
- prídavok na dieťa, 
- daňový bonus, 
- rodičovský príspevok, 
- výživné, 
- dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
- peňažný príspevok na opatrovanie, 
- dávka a príspevky v hmotnej núdzi.

> Člen domácnosti predkladá úradu práce, kde má domácnosť, trvalý pobyt, alebo kde sa zdržiava: 
- vyplnený 
Formulár na posúdenie príjmu
 - príjmy  za  posledných 6 mesiacov predchádzajúcich dňu podania formulára rozpísané  po jednotlivých mesiacoch.
 
Kritérium príjmu na dotácie je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania formulára je najviac vo výške životného minima pre všetkých členov domácnosti.  
  
Informácia o ochrane osobných údajov:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - IČO 30794536 - spracúva osobné údaje (vrátane osobných údajov spoločne posudzovaných osôb) v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov. Uvedené osobné údaje ďalej poskytuje orgánom verejnej moci. 
V prípade akýchkoľvek nejasností, problémov či otázok, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov, môžete napísať na mailovú adresu ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk.  

UPSVaR Malacky
 
 


Pridal: Miroslav Binčík
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=10892