Článok z Malacky.sk Čas na delegovanie členov okrskových volebných komisií sa kráti (19.09.2022)

O polnoci zo štvrtka 22. septembra do piatku 23. septembra sa končí lehota, dokedy môžu politické strany a koalície delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie. 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo e-mailom. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.
Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.


KONTAKTY: 
Lic. Ivana Prelcová 
telefón: 034/79 66 111
mail: ivana.prelcova@malacky.sk

Mgr. Katarína Krišková 
telefón: 034/79 66 122
mail: katarina.kriskova@malacky.sk


Pridal: Ján Hargaš
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=11661