Článok z Malacky.sk Vzdelávanie (03.04.2020)

Poradenské centrá 

V Malackách vykonávajú poradenskú činnosť dve poradenské centrá, ktorých zriaďovateľom je Okresný úrad Bratislava:

1. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

2. Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva pri Spojenej škole

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Kontakt:
Záhorácka 51
901 01 Malacky
034/772 42 93
pppmalacky@mail.t-com.sk
pppmalacky@gmail.com
www.cpppapma.sk

Sídlo je v budove UNICREDIT BANK, vstup z dvora.

Riaditeľka: PaedDr. Dana Kovárová - špeciálny pedagóg, logopéd

Objednávanie: v pracovných dňoch 8.00 - 8.30; 14.00 - 16.00 h

Zameranie a činnosť centra:

- vykonáva činnosť psychologickú, pedagogickú, špeciálnopedagogickú vrátane logopedickej a liečebnopedagogickej činnosti a sociálnu činnoť zameranú na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Od roku 2008 poskytuje CPPPaP služby a poradenskú starostlivosť študentom a pedagógom Gymnázia sv. Františka Assiského aj študentom Gymnázia na Ul. 1. mája v Malackách.

- poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím v oblasti osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu

- poskytuje starostlivosť o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania

- poskytuje poradenské služby zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom

- v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálnopatologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti

- vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné, odborno-preventívne, metodicko-odborné a tvorbu preventívnych programov

Pracovný čas: v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h


Centrum špeciálno–pedagogického poradenstva pri Spojenej škole

Sídlo a kontakt:
Pribinova 16/1
901 01 Malacky
034/772 22 82; 0905317 712
sppmalacky@pobox.sk

Zameranie a činnosť centra na:

- mentálne postihnuté deti a mládež najmä predškolského a školského veku
- mentálne postihnutí žiaci navštevujúci Spojenú školu - deti, žiaci a mládež so ŠVVP, ktorí sa vzdelávajú formou školskej  integrácie v špeciálnych triedach alebo sú individuálne integrovaní
- deti a mládež s viacnásobným postihnutím
- logopedická starostlivosť
- poradenstvo pre rodičov, učiteľov škôl
- osvetová činnosť
- spolupráca s inštitúciami v rezorte školstva, zdravotníctva a sociálnej oblasti.

 Pracovný čas: v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h 


Pridal: Radoslav Navrátil
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=1538