Článok z Malacky.sk Verejné prerokovanie návrhu zámeru umiestnenia parkovacieho domu na Bernolákovej ulici (20.05.2010)

Mesto Malacky  oznamuje občanom dotknutej časti mesta Malacky (stred sídliska Domky – Bernolákova ulica, Veľkomoravská ulica a vežiaky Mierové námestie), že v zmysle § 11b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, Mestské zastupiteľstvo v Malackách zvoláva zhromaždenie obyvateľov dňa

31. 5.2010 (pondelok) o 17.00 hodine v Kultúrním domečku v kinosále na Hviezdoslavovej ulici.

za účelom verejného prerokovania návrhu zámeru umiestnenia parkovacieho domu  na parcele č. 4482/1 na Bernolákovej ulici medzi bytovým domom a predajňou potravín.

Tento zámer bol prerokovaný na Mestskom zastupiteľstve dňa 29.04.2010 a s prihliadnutím na prerokovávanú problematiku Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto materiálu uznesenie č. 39/2010, ktorým uložilo Mestskému úradu, aby zabezpečil podmienky pre zvolanie a uskutočnenie  zhromaždenia občanov na prediskutovanie návrhu možného umiestnenia parkovacieho domu v sídlisku Domky.
                                                                                                 

Situácia zámeru (.pdf)

RNDr. Jozef Ondrejka, primátor


Pridal: webmaster
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=2341