Článok z Malacky.sk Civilná ochrana (13.05.2021)

Vznik každej mimoriadnej udalosti predstavuje nebezpečenstvo a ohrozenie života a zdravia obyvateľov. Pod mimoriadnymi udalosťami rozumieme živelné pohromy, havárie, katastrofy a teroristické útoky.

Medzi živelné pohromy patria najmä povodne a záplavy, krupobitia, následky víchrice, zosuvy pôdy, snehové kalamity a lavíny, rozsiahle námrazy a zemetrasenia.

Haváriami sú požiare a výbuchy, úniky nebezpečných látok, prípravkov a odpadov, poškodenie vedení a zariadení rozvodných sietí.

Katastrofy sú veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi či únikom nebezpečných látok, ale i havárie jadrových zariadení a porušenie vodných stavieb.

Obyvateľstvo je o hroziacom nebezpečenstve informované varovnými signálmi sirén a hovorenou informáciou hromadnými informačnými prostriedkami: mestskou televíziou, webovou stránkou mesta, stanicami Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a pohyblivými prostriedkami varovania.

Varovné signály sú tieto :

"Všeobecné ohrozenie" – 2-minútový kolísavý tón sirén pri ohrození mimoriadnou udalosťou a následne doplnený hovorenou nformáciou, ktorá obsahuje základné údaje - miesto, čas, druh ohrozenia, veľkosť ohrozeného územia, pokyny pre konanie obyvateľstva

"Ohrozenie vodou" – 6-minútový stály tón sirén pri ohrození ničivými účinkami vody

"Koniec ohrozenia" – 2-minútový stály tón sirén bez opakovania pri ukončení ohrozenia alebo ukončení pôsobenia nepriaznivých faktorov mimoriadnej udalosti

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania sa vykonáva spravidla každý druhý piatok v mesiaci o 12. hodine 2-minútovým stálym tónom sirén, čomu predchádza informovanie obyvateľov v mestskom miestnom rozhlase.

Ako postupovať pri ohrození
Pri eventuálnom ohrození nebezpečnou látkou treba opustiť priestor kontaminácie. Ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, ihneď vyhľadajte ukrytie v budovách.
Ak je možné zo zasiahnutého priestoru odísť, opúšťajte ho kolmo na smer vetra šíriaceho nebezpečnú látku. Po vstupe do budovy si treba dôkladne umyť ruky, tvár a ďalšie nekryté časti tela. V budove sa musí vypnúť ventilačné a klimatizačné zariadenie, musia sa uzavrieť
a utesniť okná, dvere a ventilačné otvory, a to mokrými textíliami, lepiacimi fóliami, igelitom, tmelom, penovou hmotou. Treba si ešte podľa situácie pripraviť nevyhnutnú zásobu pitnej a úžitkovej vody a potravín.

Ohrozenie nebezpečnými látkami
Nebezpečné látky môžu byť: výbušné, oxidujúce, mimoriadne horľavé, veľmi horľavé, horľavé, veľmi jedovaté, jedovaté, škodlivé, žieravé, dráždivé, senzibilizujúce, karcinogénne, mutagénne, poškodzujúce reprodukciu, nebezpečné pre životné prostredie. V súhrne ide o 15 možných nebezpečných vlastností. Pri každej mimoriadnej udalosti sa vykonávajú podľa jej charakteru základné protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia.

Výdaj prostriedkov individuálnej ochrany sa vykonáva z výdajných stredísk, ktoré sú v suterénoch budov a domov v týchto lokalitách mesta Malacky:


Protipovodňová ochrana

Stupne protipovodňovej aktivity charakterizujú nebezpečenstvo povodne so zreteľom na stanovené vodné stavy alebo prietoky na vodných tokoch pri povodňovej situácii:


Hlásna a varovná služba v meste Malacky je zabezpečená aktuálnym vysielaním mestskej televízie eM TV, webovou stránkou mesta a pohyblivými prostriedkami varovania. Mesto spolupracuje so závodom SVP Povodie Moravy
v Malackách, OR HaZZ, BVS, a. s., stredisko Malacky, Okresný úrad Malacky.


Ohrozené časti mesta, ktoré môžu byť postihnuté záplavou:

 

Na stiahnutie:

 


Pridal: Ladislav Balla
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=4993