Článok z Malacky.sk VOĽBY DO NR SR 2020: žiadosť o voľbu poštou (zo zahraničia) je možné podať už len do piatka 10. januára (07.01.2020)

Volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Malacky a v čase volieb do NR SR bude mimo územia republiky, môže požiadať o voľbu poštou.
 
Žiadosť o voľbu poštou môže poslať:
 
- PÍSOMNE (v listinnej forme) na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 10. januára 2020.
- ELEKTRONICKY (e-mailom) na adresu: volby@malacky.sk alebo podatelna@malacky.sk

Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 10. januára 2020.
 
Žiadosť o voľbu poštou (nájdete ju na stránke www.malacky.sk pod banerom Voľby do národnej rady Slovenskej republiky) musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
- meno a priezvisko
- rodné číslo
- adresu trvalého pobytu
- adresu miesta pobytu v cudzine
 
Ak žiadosť spĺňa zákonom predpísané náležitosti, obec zašle žiadateľovi najneskôr 35 dní pred termínom volieb na adresu miesta jeho pobytu v zahraničí:
- obálku s odtlačkom úradnej pečiatky mesta Malacky
- hlasovacie lístky
- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, vypísanou adresou mesta Malacky  ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa)
- poučenie o spôsobe hlasovania
 
Po vykonaní hlasovania vloží volič hlasovací lístok do obálky s úradnou pečiatkou mesta Malacky a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ (volič).
 
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené mestu Malacky najneskôr v posledný pracovný deň pred voľbami. 
 
-red-

Pridal: Ingrid Sochorová
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=9745